We make it Quality Betingelser!

Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse
1.1       Anvendelse.
Almindelige salgs- og leverings­betingelser (beskrives ved ”Betingelserne”) gælder for alle
aftaler med Quality Code, CVR-num­mer
40349340. (Quality Code beskrives som ”Virksomheden”)  samt salg og levering af produkter, og hertil til­knyttede
ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
2.1       Aftalegrundlag.
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede
aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede
ydelser til kunden (omtales ”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt
på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2       Ændringer og tillæg.
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.        Produkter og ydelser
3.1       Produkter.
Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden tilbyder tilknyttede ydelser, som det fremgår af aftalegrundlaget.
3.2       Ydelser.
Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden tilbyder til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter såsom hjemmesider udføres med øje for kvalitet og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen. Ved ”Tilknyttede Ydelser” tilknyttes også begrebet ”service”. I dette begreb indeholdes f.eks. installation af hjemmesider, således at kunden kan benytte produktet, når arbejdet er udført.
Samtidig prioriteres support/hjælp til tidligere kunder, i tilfælde af eventuelle problemer efter levering. Dette gælder dog kun inden for den i
aftalegrundlagets bestemt tid efter levering hvor Quality Code tilbyder fuld service, også omtalt som tilknyttede ydelser.
3.3       Ansvarsbegrænsning.
Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller
skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.        Pris og betaling
4.1       Pris.
Prisen for produkter tilknyttede ydelser, følger Virksomhedens gældende priser på
det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har
aftalt andet skriftligt. Priser kan ses på Virksomhedens hjemmeside. Alle
priser er eksklusive moms.
4.2       Betaling.
Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter dato for fakturering, medmindre parterne har aftalt andet
skriftligt. Da virksomheden i nogle tilfælde befinder sig hos kunden, for at yde tilknyttede ydelser, kan kontant betaling på dato for fakturering acceptere
kontant betaling.

5.        Forsinket betaling
5.1      Rente.
Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 5% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
5.2       Ophævelse.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Herunder
krav på returnering samt eventuelt sletning af for kunden modtagne produkter, hvis der eksempelvis er tale om elektroniske produkter.

6.        Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
6.1       Tilbud.
Virksomhedens tilbud er gældende i 10
dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
6.2       Ordrer.
Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til
Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert
ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varebeskrivelse,
(iii) Pris, (iv) Betalingsbetingelser, (v) Leveringsdato, (vi) Leveringsadresse, og (vii) Leveringsbetingelser. Det vil tilmed foretrækkes at det fremsendte tilbud inkluderes som bilag i denne ordre.
6.3       Ordrebekræftelser.
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
6.4      Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
6.5       Uoverensstemmende vilkår.
Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller
Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende
vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage
efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.        Levering
7.1       Leveringsbetingelse.
Virksomheden leverer alle solgte produkter vha. forskellige metoder. Dette kan eventuelt omfatte elektronisk levering, såvel som det kan omfatte fysisk levering. Tilmed følger de tilknyttede ydelser som det fremgår af pkt. 3.2.
7.2      Leveringstid.
Virksomheden leverer alle solgte
produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte
leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
7.3      Undersøgelse.
Kunden skal undersøge alle produkter og
tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan
den ikke senere gøres gældende.

8.        Forsinket levering
8.1       Meddelelse.
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny
forventet leveringstid.
8.2      Ophævelse.
Hvis Virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 3 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.        Garanti
9.1       Garanti.
Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og
mangler i design og udførelse i 3 måneder efter leveringen.
9.2       Undtagelser.
Virksomhedens garanti omfat­ter ikke fejl eller mangler, der skyldes: installa­tion eller brug i
strid med Virksomhedens instruktioner eller ændringer udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
9.3       Meddelelse.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som
kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give
Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
9.4       Undersøgelse.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
9.5      Afhjælpning.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper
Virksomheden fejlen eller manglen ved at: returnere et udbedret produkt som ikke indeholder den fejl, som virksomheden er blevet oplyst om.
9.6      Ophævelse.
Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.     Ansvar
10.1   Ansvar.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende
ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
10.2   Produktansvar.
Virksomheden er ansvarlig
for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
10.3   Ansvarsbegrænsning.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 25 % af det salg af produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart aktuelle kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet
forsætligt eller groft uagtsomt.
10.4   Indirekte tab.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
10.5    Force majeure.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af
forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved
aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.      Immaterielle rettigheder
11.1    Ejendomsret.
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og
tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører nødvendigvis ikke Virksomheden. Kunden vil dog
blive informeret mundtligt herom hvis dette er aktuelt.
11.2   Krænkelse.
Hvis leverede produkter eller krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, samt eventuelt at erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker. Kunden har ikke andre
rettigheder i anled­ning af produkters eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af
tredjeparts immaterielle rettigheder.

12.      Fortrolighed
12.1   Videregivelse og brug.
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Her
tilhører i øvrigt tilbud som virksomheden giver til kunder, medmindre andet er skriftligt opgivet i tilbuddet.
12.2    Beskyttelse.
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
12.3    Varighed.
Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13.      Gældende ret og værneting
13.1    Gældende ret.
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret og lovgiving.
13.2    Værneting.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, som ikke kan løses parterne imellem, skal afgøres ved en dansk domstol.